ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری درباره این است که اگر زمانی رییس قوه قضاییه به این نتیجه برسد که یک حکم قطعی صادر شده در یکی از مراجع قضایی مخالف شرع است . در این حالت ، پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده می شود تا به آن رسیدگی کند . برای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شرایطی وجود دارد . به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، یکی از مهمترین شرایط اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری این است که حکم توسط رییس کل استان یا رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح قطعی شود . نحوه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به این صورت است کسی که شکایت دارد باید به ساختمان دادگستری کل تهران مراجعه کند بعد از پرداخت هزینه دادرسی و طی مراحل لازم به پرونده اش رسیدگی می شود . برای مطالعه بیشتر درباره شرایط اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری  روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/315/اعمال-ماده-477-قانون-آیین-دادرسی-کیفری-و-هزینه-دادرسی-آن.html


banner-heyvalaw.jpg