جعاله در لغت به معنی اجرت و دستمزد است . ماده  561 قانون مدنی در تعریف جعاله گفته است : " جعاله عبارت است از التزام شخصی یه اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف ، معین باشد یا غیر معین " . به نقل از سایت حقوق قراردادهای دینا ، جعاله از سه رکن تشکیل شده است . یعنی برای اینکه بتوانیم اسم یک عمل حقوقی را باید تمام ارکان جعاله از جمله سه عنصر جاعل ، عامل و جعل وجود داشته باشد. شرایط عمل مورد جعاله خاص است برای مثال جعاله بر عمل نامشروع باطل است و یا اینکه هدف از جعاله باید یک عقلانی باشد . برای مطالعه بیشتر درباره جعاله روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/305/جعاله-چیست-و-ارکان-جعاله.html


banner-heyvalaw.jpg